Komisija za zaštitu konkurencije
Saradnja na unapređenju zaštite konkurencije

kzk-ekofPredstavnici Privredne komore Srbije učestvovaće u Radnoj grupi za izradu zakona o zaštiti konkurencije i nastojati da u novo zakonsko rešenje budu implementirani stavovi privrednika, dogovoreno je danas na sastanku Marka Čadeža, predsednika PKS i dr Miloja Obradovića, predsednika Komisije za zaštitu konkurencije.

PKS je, nakon što je Komisija najavila rad na izradi novog zakona, pokrenula dijalog sa privredom sa ciljem unapređenja zakonskog okvira politike zaštite konkurencije i obezbeđenja stabilnog, predvidivog i stimulativnog privrednog ambijenta.

“PKS je jedina asocijacija privrede koja ima Sporazum o saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije, aktivna je na unapređenju politike zaštite konkurencije u Srbiji i poštovanje ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu, informisanju i edukaciji privrednika, kako bi što efikasnije primenjivali propise u toj oblasti”, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.

U interesu srpske privrede je da Komisija raspolaže instrumentima kojima može da pruži efektivnu zaštitu konkurencije, a koja je temelj tržišne ekonomije i omogućava efikasnije korišćenje postojećih resursa, bolju ponudu, kvalitet i dobrobit potrošača, rekao je dr Miloje Obradović i dodao da će Komisija i nadalje biti stabilan i predvidiv partner privredi Srbije u unapređenju poslovnog ambijenta.

Komisija proširuje saradnju sa regulatorima

kzk-ekofU prostorijama Komisije za zaštitu konkurencije održan je zajednički sastanak predsednika Komisije dr Miloja Obradovića, zamenika predsednika Saveta REM-a Gorana Petrović, dr Vladice Tintora, direktora RATEL-a i njihovih saradnika.

Konstatovano je da, iako ove institucije dobro sarađuju, još uvek postoji prostor za unapređenje te saradnje. Dogovoreni su i konkretni koraci koji će obezbediti još veću efikasnost u zajedničkim aktivnostima, što će za rezultat imati i kvalitetniji rad svake institucije ponaosob.

Intenziviranje saradnje Komisije i Američke privredne komore u Srbiji

kzk-amchamPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa izvršnom direktorkom Američke privredne komore u Srbiji Verom Nikolić Dimić.

Dr Obradović upoznao je gošću sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije. Poseban akcenat bio je na detaljima vezanim za pripremu nove zakonske regulative koja se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije.

Tokom razgovora zajednički je ocenjeno kao vrlo dobro rešenje da u kreiranju novog Zakona o zaštiti konkurencije aktivno, pored stručne javnosti, učestvuju i domaći i strani privrednici koji posluju u Srbiji.

Naglašena je i važnost intenzivnije saradnje na polju dodatne edukacije svih privrednih subjekata u Srbiji po pitanjima prava i politike zaštite konkurencije. U tom smislu, Američka privredna komora biće, kako je dogovoreno, uključena u sve aktivnosti Komisije koje za cilj imaju promociju politike zaštite konkurencije.

Američka privredna komora u Srbiji broji preko 190 članica. Deo je mreže Američkih privrednih komora u Evropi, koju čine 45 komora, sa preko 16.000 kompanija članica koje zajedno zapošljavaju preko četiri miliona ljudi u Evropi.

Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma koja se odnosi na transfer tehnologije, imajući u vidu specifičnost navedene oblasti, kao i činjenicu da postojeće uredbe ne izuzimaju od zabrane ove vrste sporazuma.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 12. do 27. septembra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.

Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma u oblasti železničkog i drumskog saobraćaja i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima, uzimajući u obzir specifična obeležja sektora saobraćaja, a koji nisu uređeni opštim pravilima zaštite konkurencije.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 12. do 27. septembra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst Nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.