Komisija za zaštitu konkurencije
Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije u studijskoj poseti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja

zk-aztn

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, boravili su u dvodnevnoj studijskoj poseti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske – AZTN. Kolege iz hrvatskog tela za zaštitu konkurencije su zajedno sa Hanfom (Hrvatskom agencijom za nadzor finansijskih usluga) predstavili regulatorni okvir i iskustva iz nadzora i postupaka koji su vođeni na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na slično istorijsko nasleđe i regulatorni okvir, kao i navike stanovništva, Komisija za zaštitu konkurencije je inicirala ovu studijsku posetu, kako bi na detaljan način stekla uvid u praktična iskustva koja je AZTN imao u zaštiti konkurencije, i istraživanjima i postupcima koji su vođeni na tržištu osiguranja.

Jedna od Uredbi koja je preostala Komisiji, koje je potrebno pripremiti za usvajanje u narednom periodu, je Uredba o grupnom izuzeću u sektoru osiguranja, u okviru obaveza usklađivanja s pravnom tekovinom Evropske komisije iz oblasti zaštite konkurencije, a nakon obavljenog tzv. „skrininga“ u poglavlju 8 „Zaštita konkurencije“. Pre donošenja same Uredbe, Komisija će sprovesti sektorsku analizu tržišta osiguranja.

AZTN već duže vreme Komisiji za zaštitu konkurencije pruža podršku kako na bilateralnoj osnovi, tako i kroz formalizovan sporazum o saradnji. Ova studijska poseta je bila organizovana u okviru „TAIEX“ instrumenta tehničke pomoći i razmene informacija Evropske komisije, koji se obično koristi za pružanje ekspertize državama koje se prilagođavaju svakom pojedinom korisniku i kao predpristupni element, najpre služi kao pomoć državama kandidatima u prilagođavanjima koje je potrebno izvršiti u predpristupnom procesu.

Prikupljanje informacija, podataka i dokaza u cilju utvrđivanja činjenica o eventualnom postojanju povreda pravila konkurencije u slučaju Javno komunalnog preduzeća Infostan iz Beograda

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preduzima radnje prikupljanja informacija, podataka i dokaza u cilju utvrđivanja činjenica o eventualnom postojanju povreda pravila konkurencije u slučaju Javno komunalnog preduzeća Infostan iz Beograda.

Prikupljanje informacija se vrši radi utvrđivanja i ocene postojanja osnovane pretpostavke o kršenju pravila konkurencije. U slučaju da akti i radnje Javno komunalnog preduzeća Infostan iz Beograda budu ocenjeni kao moguća povreda konkurencije, Komisija će pokrenuti postupak u okviru svojih nadležnosti.

Predstavljena publikacija “Transparentnost i odgovornost agencija: Komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji“

penezic-predstavljanje-publikacije

U Beogradu, u Medija centru je predstavljena publikacija “Transparentnost i odgovornost agencija: Komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji“, u kojoj je analizirano deset regulatornih i kontrolnih tela u Srbiji i Makedoniji, među kojima je i Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

U ovoj publikaciji su predstavljeni rezultati jednogodišnjeg istraživanja koji pokazuju da Komisija primenjuje visok stepen transparentnosti u svom radu.

“Detalji koji se odnose na njene osnovne nadležnosti, kao što su informacije o povredama konkurencije i ispitivanju konkurencije, intenzivno su objavljivani na sajtu Komisije. Komisija je stoga ostvarila visok stepen transparentnosti, naročito u pogledu prvog, drugog, trećeg i četvrtog elementa transparentnosti koji se tiču odluka, pravila, ponašanja i kontrole tržišnih aktera” – navodi se u publikaciji.

Na predstavljanju publikacije „Transparentnost i odgovornost agencija: Komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji“ učestvovao je sekretar Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije Dragan Penezić, koji je govorio o daljim koracima u unapređenju transparentnosti rada, kao i planovima za jačanje prisustva Komisije u javnosti, pre svega kod građana i poslovnoj zajednici.

Sekretar Komisije je tokom izlaganja posebno istakao zadovoljstvo povodom činjenice iznete u publikaciji, po kojoj je Komisija za zaštitu konkurencije izdvojena od ostalih analiziranih institucija, zbog pozitivnih efekata odluke Komisije kojom se na sajtu objavljuje više informacija od onih koje su zakonska obaveza. Podsećanja radi, Komisija od 2013.godine u okviru objave donetih rešenja, objavljuje i obrazloženja donetih odluka, čime podiže nivo transparentnosti procesa odlučivanja.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović prisustvovao je jubilarnoj sednici Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije povodom 25 godina od njenog osnivanja

miloje-obradovic-moskva

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i član Saveta, Mirjana Mišković Vukašonivić, prisustvovali su 23. septembra, na  poziv Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije,  jubilarnoj sednici povodom 25 godina od njenog osnivanja i “Nedelji konkurencije” u Moskvi. Tim povodom predsednik Komisije je imao zapaženo izlaganje na svečanom delu sednice, kome je prisustvovao i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović  u svom obraćanju je istakao da je politika konkurencije odavno prevazišla nacionalne okvire i da ona ne zavisi samo od domaćih pravila rada, već se usklađuje redovno sa opštim pravilima zaštite konkurencije koja važe u svetu. Zato je saradnja sa telom za zaštitu konkurencije Ruske Federacije, koja  je po njegovim rečima, podignuta na najviši nivo poslednjih par godina, otvorila  još jedno značajno poglavlje razvoja srpske Komisije za zaštitu konkurencije. Brža razmena informacija, uporedna praksa, kao i mogućnosti razmene iskustava kroz zajedničke skupove, od velike su koristi stručnoj službi Komisije.

fas-moskvaKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Federalna antimonopolska  služba Ruske Federacije potpisale su Sporazum o saradnji 2012. godine,  nakon čega je usledio niz zajedničkih aktivnosti koje su značajno uticale na unapređenje rada Komisije. Na osnovu Sporazuma organizovani su seminari i obuka u trening centru FAS-a u Kazanju, gde  su učestvovali mnogi zaposleni iz stručne službe Komisije, kao i studijska poseta i boravak ruskih kolega prethodne godine u Srbiji.

Sporazum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Privredne komore Srbije i Završna konferencija u okviru projekta „Jačanje kapaciteta Komisije za zaštitu kokurencije“

15-09-2015-0

U Privrednoj komori Srbije održana je stručna konferencija povodom završetka projekta „Jačanje kapaciteta Komisije za zaštitu kokurencije“ koji je finasirala Evropska unija.

U uvodnom delu Konferencije potpisan je Sporazum o saradnji Komisije za zaštiti konkurencije i Privredne komore Srbije. Ovim Sporazumom, nastavlja se unapređivanje dosadašnje uspešne saradnje Komisije i Privredne komore na polju zaštite konkurencije radi efikasnog delovanja tržišta proizvoda i usluga. Poslovna zajednica kroz saradnju Privredne komore i Komisije za zaštitu konkurencije će ići u korak sa evropskim standardima na polju prava i politike konkurencije, što predstavlja bitan segment procesa pristupanja u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Glavne teme tokom konferencije su bile predstavljanje modela korporativne odgovornosti, kao i principi i mogućnosti imuniteta od kazni (leniency program). Model korporativne odgovornosti predstavlja sistem internih pravila koje kompanija usvaja i primenjuje u cilju poštovanja pravila konkurencije, a kako bi izbegle visoke kazne koje su propisane za slučajeve narušavanja, ograničavanja ili sprečavanja konkurencije na tržištu.

conf-2Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, doc. dr Miloje Obradović je rekao da će se u narednom periodu Komisija, pre svega, boriti protiv kartela i zlouotrebe dominantnog položaja – problema koji imaju i druge zemlje, koji je najviše zastupljen tamo gde se odvijaju značajne poslovne aktivnosti. Kako je objasnio, cilj Komisije nije da kažnjava učesnike na tržištu, već da oni poštuju standarde poslovanja. Podsećajući na pregovaračko Poglavlje 8 koje reguliše oblast konkurencije, Obradović naglašava da je u Srbiji zaštita konkurencije u najvećoj meri usklađena sa zakonodavstvom EU.

Završna konferencija je ujedno poslužila da se sumiraju rezultati ovog uspešnog projekta ali i kao okvir za razmenu znanja radi unapređenja politike zaštite konkurencije u Srbiji, kao jedne od najvažnijih politika za funkcionisanje slobodnog tržišta.

Kao najvažniji rezultati projekta, navedeni su uvođenje elektronskog sistema za upravljanje predmetima i operativne baze podataka, izrada strateškog plana Komisije za naredni period, kao i komunikacione strategije, ali i finalizacija „Priručnika za postupanje“ koji propisuje sve korake u procedurama iz nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije. Takođe realizovano je mnoštvo obuka, radionica i simulacija kako bi se zaposleni stručna lica Komisije pripremili za uspešno obavljanje nenajavljenih uviđaja (dawn-raid). Prvi nenajavljeni uviđaju su uspešno izvršeni i što je posebno pozitivno naglašeno od strane predstavnika Delegacije EU – korišćena je sofisticirana oprema i forenzički softver (nabavljeni u okviru istog IPA programa iz koga se finansirao ceo Projekat). Pored Strateškog plan razvoja i Komunikacione strategije, pripremljen je i plan zastupanja (advocacy) Komisije koja je počela da se primenjuje i daje prve rezultate u komuniciranju sa javnostima i zastupanju politike i prava konkurencije kod državnih organa, stručne i opšte javnosti. Uspešno su organizovane Jesenja škola konkurencije i obuke stručnih lica iz Privredne komore, koji će biti u mogućnosti da pruže relevantne informacije poslovnoj zajednici o pravu i politici konkurencije. Konferencija je poslužila za predstavljanje i uvođenje modela korporativne odgovornosti, čijom primenom se umanjuje neizvesnost sa kojom se suočavaju učesnici na tržištu, a predupređuju nedozvoljena ponašanja što dovodi do jačanja konkurencije, odnosno do povećanja ekonomske efikasnosti i ponude kvalitetnijih roba i usluga.

conf-1Na konferenciji su učestvovali i Frejk Janmat šef odeljenja za evropske integracije i ekonomska pitanja Delegacije Evropske unije u Srbiji, Andrej Plahutnik vođa projekta, članovi Saveta Komisije, kao i predstavnici poslovnih udruženja i kompanija.

Projekat je realizovan od septembra 2012. do septembra 2015. U skladu sa obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, projekat se fokusirao na tehničku i operativnu podršku Komisiji kako bi se pojačali njeni kapaciteti za sprovođenje politike zaštitite konkurencije u Srbiji.