Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija za zaštitu konkurencije izvršila nenajavljene uviđaje u kompanijama Philip Morris i British American Tobacco

Komisija za zaštitu konkurencije izvršila je 30. novembra 2015. godine nenajavljene uviđaje u prostorijama kompanija Philip Morris Services d.o.o. i British American Tobacco South East Europe d.o.o. zbog osnovane pretpostavke da su učinili povredu konkurencije.

Komisija je istovremeno pokrenula postupke po službenoj dužnosti protiv ovih kompanija zbog sumnje da su kao učesnici na tržištu usaglašavali svoju praksu u pogledu formiranja cena svojih proizvoda.

Sprovođenjem nenajavljenog uviđaja, ovlašćena službena lica Komisije vršila su iznenadnu kontrolu prostorija, odnosno podataka, isprava i stvari, o čemu se obaveštava stranka, odnosno držalac prostora i stvari tek u trenutku izvođenja uviđaja na licu mesta. Ovaj instrument je izuzetno efikasan za otkrivanje kartelskog dogovaranja i drugih oblika povreda konkurencije. Tokom sprovođenja nenajavljenih uviđaja, Komisija je imala punu saradnju učesnika u postupku.

Komisija u ovom trenutku nije u mogućnosti da pruži više informacija, u interesu daljeg vođenja postupka.

Komisija izrekla mere nakon utvrđene povrede konkurencije u postupku javne nabavke Ministarstva odbrane Republike Srbije

Komisija za zaštitu konkurencije je, nakon okončanog postupka ispitivanja povrede konkurencije koji je pokrenut 25.07.2013.godine po službenoj dužnosti protiv društava „Amm Immovables“ d.o.o. Beograd, „Beteco“ Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Beograd (Zemun), „Sagoja“ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge Beograd (Zemun) i „Advena line“ d.o.o. Beograd, donela rešenje kojim je utvrdila postojanje povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Navedena društva su zaključila restriktivni sporazum kojim su unapred dogovorila pojedinačno učešće, a neposrednim dogovorom o cenama i drugim komercijalnim uslovima u postupku javne nabavke dobara – uniforme, obuće i ostale opreme za potrebe Ministarstva odbrane Republike Srbije u 2013. godini učinila povredu konkurencije.

Rešenjem Komisije za zaštitu konkurencije od 10.11.2015. godine, navedenim društvima određena je mera zaštite konkurencije u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa i to:

• društvu „Amm Immovables“ d.o.o. Beograd u visini 5,1 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2012. godini, odnosno u iznosu od 15.633.030,00 dinara

• društvu „Beteco“ d.o.o. Beograd u visini 5,85 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2012. godini, odnosno u iznosu od 11.194.970,00 dinara

• društvu „Sagoja“ d.o.o. Beograd, u visini 5,1 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2012. godini, odnosno u iznosu od 7.003.473,00 dinara.

Osim navedenog, pomenutim društvima je izrečena i mera zabrane učešća u postupku javne nabavke u svojstvu ponuđača u periodu od 18 meseci počev od datuma pravnosnažnosti rešenja.

Zaključkom Komisije od 10.04.2014. godine obustavljen je postupak u odnosu na „Advena line“ d.o.o. Beograd, jer je isto dostavilo rešenje Agencije za privredne registre od 24.02.2014. o brisanju iz Registra privrednih subjekata.

Kompletan tekst Rešenja je objavljen na internet strani Komisije za zaštitu konkurencije.

Razgovori o saradnji Komisije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ekof-kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sa saradnicima, sastao se 24.11.2015. godine sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – prodekanom dr Draganom Lončarom, vanrednim profesorom i direktorom Naučno istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta docentom dr Draganom Stojkovićem.

Teme razgovora su bile uspostavljanje stručne i edukativne saradnja ove dve institucije u oblasti politike konkurencije, kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, konferencija, zajedničkih studijskih programa o politici konkurencije, međunarodnih projekata, letnjih škola i slično.

Takođe je dogovoreno da se razmotri ideja da se studentima Ekonomskog fakulteta omogući da kroz profesionalnu praksu u Komisiji stiču praktična znanja i veštine iz oblasti prava konkurencije.

Predsednik Komisije je izrazio očekivanje da će saradnja sa Ekonomskim fakultetom doprineti većem razumevanju politike zaštite konkurencije kao i da će svršeni studenti posedovati potrebne veštine i znanja za njenu primenu na tržištu.

Delegacija Komisije učestvovala na VII “Sofijskom forumu o konkurenciji”

SophiaForum_300x104Delegacija Komisije za zaštitu konkurencije, koju su činili sekretar Komisije Dragan Penezić i rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Čedomir Radojčić, učestvovala je na VII “Sofijskom forumu o konkurenciji” 12. novembra 2015. u Sofiji.

Glavna tema Foruma je bila “Određivanje kazni u slučajevima povrede konkurencije i primena politike oslobađanja ili umanjenja kazni (Leniency program)”. Učesnici skupa su imali priliku da diskutuju i analiziraju o ovim pitanjima sa zvačnicima Konferencije UN za trgovinu i razvoj (UNCTAD), Generalnog direktorata za konkurenciju Evropske komisije, Evropskog suda i predstavnicima nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Japana, Litvanije, Turske, Austrije i Italije, kao i sa predstavnicima pravne i akademske zajednice. Gosti na forumu su bili i predstavnici organa za zaštitu konkurencije Rumunije, Slovenije, Rusije, Ukrajine, Gruzije i regiona zapadnog Balkana.

Učesnici Foruma su, na osnovu hipotetičke studije slučaja, razmatrali razlike među pojedinim jurisdikcijama u primeni sankcija na učesnike na tržištu, kao i u odnosu na politiku oslobađanja od kazni, koje se primenjuju u praksi.

Ovaj događaj se održava treću godinu za redom, kao zajednička inicijativa UNCTAD -a i bugarske Komisije za zaštitu konkurencije, a ima za cilj da pomogne telima za zaštitu konkurencije iz našeg regiona u sprovođenju svojih nadležnosti u zaštiti konkurencije, kao i da obezbedi platformu za tehničku pomoć, razmenu iskustava i konsultacije u oblasti politike konkurencije i njenog sprovođenja. Forum nastoji da podstakne saradnju i razvoj regionalnih odnosa, čime se obezbeđuje jedinstvena primena pravila konkurencije.

Vrhovni kasacioni sud potvrdio zakonitost odluke Komisije o zloupotrebi dominantnog položaja na tržištu otkupa sirovog mleka

Vrhovni kasacioni sud je presudom od 09.10.2015. godine odbio zahtev za preispitivanje presude Upravnog suda koji su podneli AD „Imlek“ Beograd i AD „Mlekara“ Subotica, čime je konačno i Vrhovni kasacioni sud potvrdio da je odluka Komisije za zaštitu konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja ovih mlekara na tržištu otkupa sirovog mleka namenjenog daljoj industrijskoj preradi u mlekarama na teritoriji Republike Srbije, bila zakonita.

Komisija je prvi put u ovom predmetu donela rešenje 25.01.2008. godine, da bi četiri godine kasnije, nakon nekoliko poništavanja rešenja Komisije od strane Upravnog suda, 09.08.2012. godine Komisija donela rešenje u ponovnom postupku koje je Upravni sud ocenio kao zakonito odlukom od 05.01.2015. godine. Vrhovni kasacioni sud je svojom presudom odbio zahtev mlekara i potvrdio zakonitost ove odluke Upravnog suda, a time i rešenja Komisije.

Ova presuda je važna i iz ugla prenošenja pravnog okvira na ravan pojedinačnih slučajeva, tj. na situacije određenih ponašanja tržišnih učesnika, uslova i posledica takvih radnji u određenom tržišnom okruženju, čime se potvrđuje predvidivost prakse Komisije i obezbeđuje pravna sigurnost učesnika na tržištu.