Komisija za zaštitu konkurencije
Dostavljanje zaključka o obustavi postupka protiv društva „Advena line“ d.o.o. Beograd, Gramšijeva br. 9 objavljivanjem na internet strani Komisije

Zaključkom Saveta Komisije za zaštitu konkurencije br. 4/0-02-14/2014-15 od 10.04.2014. godine obustavljen je postupak protiv društva „Advena line“ d.o.o. Beograd, Gramšijeva br. 9, pokrenut radi ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, jer je rešenjem Agencije za privredne registre od 24.02.2014. godine iz Registra privrednih subjekata brisano društvo „Advena line“ d.o.o. u likvidaciji Beograd-Novi Beograd.

 

Dostavljanje predmetnog zaključka je pokušano na adresu koja je, u izvodu iz Agencije za privredne registre, označena za prijem pošte: Branka Pešića 2a, Zemun, kao i na adresu likvidacionog upravnika iz istog registra, Jelene Grubač iz Beograda, Kraljice Natalije br. 30. Prema dostavnicama iz spisa predmeta proizlazi da je pismeno sa prve adrese vraćeno sa naznakom „izveštaj nije podignut“ a sa druge sa naznakom „nepoznat“.

 

Prema odredbama člana 39. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. broj 51/09, 95/13) dostavljanje pismena (poziv, rešenje, zaključak i sl.) vrši se u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka. Izuzetno, u slučaju ponovljene dostave, odnosno kod dostave putem javnog saopštenja, sadržaj pismena se objavljuje na internet strani Komisije i smatra se da je dostavljeno protekom 15 dana od dana objavljivanja, ako Komisija ne odredi duži rok. Stranka se ne može pozivati na neurednu dostavu ako je izvršena dostava na adresu sedišta te stranke koje se vodi u Registru privrednih subjekata.

 
Primenjujući propisano pravilo za ponovljenu dostavu, dana 06.05.2014. godine, objavljuje se sadržaj

OBELEŽEN DAN KONKURENCIJE

Okruglim stolom sa temom „Povreda pravila konkurencije u postupcima javnih nabavki“, radno je obeleženo osam godina rada i postojanja Komisije za zaštitu konkurencije. Skup, kome je prisustvovalo oko 100 učesnika i veliki broj novinara, održan je u Palati „Srbija“ u utorak, 15. aprila, u organizaciji Komisije i uz podršku projekta „Jačanje konkurencije u Srbiji“ koji finansira Evropska unija.

 

Predstavnici Komisije, Uprave za javne nabavke, Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i akademske i stručne javnosti i nevladinog sektora, izneli su svoje stavove o ovoj veoma aktuelnoj temi. Skupu se obratila i predsednica Upravnog suda.

 

Osnovni zaključak je da je u Srbiji stvoren neophodan zakonski i institucionalni okvir, ali je nužno dalje unapređivati administrativni kapacitet resornih organa i organizacija, kontinuirano obezbeđivati transparentnost u radu i ujednačiti postupanje, u čemu je od velikog značaja donošenje i publikovanje načelnih stavova, uputstava, mišljenja i tome slično. Zaključeno je da je neophodna saradnja i zajedničko delovanje svih organa i aktera u oblasti javnih nabavki, a naročito u pogledu otkrivanja, procesuiranja i kažnjavanja nameštanja ponuda, kao jedne od najtežih povreda konkurencije. Ukazano je na značaj učešća civilnog (nevladinog) sektora, kako u formi građanskog nadzornika, tako i u pogledu praćenja rada resornih organa i organizacija, ne samo zbog svojevrsne kontrole, već i zbog „pomoći“ u dobijanju podrške javnosti u borbi protiv kartela, a u cilju slobodng delovanja konkurencije i stvaranja funkcionalnog tržišta u Srbiji.

 

Jačanje konkurencije u Srbiji“

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Komisija za zaštitu konkurencije je 01.04.2014. godine objavila je na svojoj službenoj internet stranici, na adresi: www.kzk.org.rs „Informaciju o prodaji uglja za potrebe široke potrošnje iz proizvodnog asortimana Rudarskog basena „Kolubara“ d.o.o., Lazarevac i Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac, putem javnog oglašavanja u periodu 2010-2013. godina“ (u daljem tekstu označena kao: Informacija), koja je prethodno dostavljena Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine i JP EPS.

 

U Informaciji koja je objavljena na sajtu Komisije navedeni su  podaci o indeksima rasta cena u periodu 2010-2012. godine ali bez navođenja podatka o nazivima kupaca. Svi  podaci izneti u Informaciji zasnovani su isključivo na podacima koji su Komisiji za zaštitu konkurencije dostavili učesnici na tržištu i to su podaci iz zvaničnih cenovnika društava u posmatranom periodu, za koje učesnici na tržištu nisu zahtevali zaštitu podataka . Podaci koji su analizirani za sva posmatrana društva, izvedeni su stavljanjem u odnos cena po kojima su učesnici na tržištu, prema zvaničnim cenovnicima, prodavali ugalj u veleprodaji i maloprodaji i cena po kojima su ta društva nabavljala ugalj od RB Kolubara i TE-KO Kostolac.

 

Cilj Informacije prvenstveno je bio analiza i ispitivanje uslova konkurencije na tržištu prodaje sirovog i sušenog uglja od strane RB Kolubara i TE-KO Kostolac, pa je s tim u vezi Komisija korisnicima ove Informacije ukazala na uočene karakteristike i evidentne probleme samog tržišta, a sve u skladu sa nadležnostima Komisije propisane članom 21. stav 6. Zakona o zaštiti konkurencije. S tim u vezi, Komisija se ograđuje od proizvoljnih interpretacija iznetih u pojedinim medijima koje se odnose na podatke koji su navedeni u Informaciji.

 

Komisija još jednom ukazuje na ogroman značaj koji ovakve analize tržišta imaju ne samo za sve učesnike na tržištu, uključujući i potrošače, već pre svega na otklanjanje negativnih efekata koje pojedine radnje mogu imati po stanje konkurencije na tržištu. Zbog svega navedenog, Komisija će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima praćenja stanja na tržištu i o tome redovno obaveštavati javnost.

Informacija o prodaji uglja za potrebe široke potrošnje iz proizvodnog asortimana Rudarskog basena “Kolubara” d.o.o, Lazarevac i Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac, putem javnog oglašavanja u periodu 2010-2013.

Komisija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu označena kao:Komisija), primila je krajem 2012. godine dve inicijative za utvrđivanje povrede konkurencije i pokretanje postupka po službenoj dužnosti, od kojih se prva odnosi na društvo Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac (u daljem tekstu označeno kao:TE-KO Kostolac), a druga na društvo Rudarski basen „Kolubara“ d.o.o., Lazarevac (u daljem tekstu označeno kao: RB Kolubara).

Obe inicijative se odnose na nemogućnost dobijanja uglja  po osnovu učešća podnosilaca prijava u javnim oglasima raspisanim u 2012. godini. U septembru 2013.g. isti podnosilac inicijative je podneo novu inicijativu protiv RB Kolubara, kojom je obuhvaćen njihov poslovni odnos u 2013. godini, odnosno dodela uglja po javnom oglasu, po kojem je ugalj dobio i podnosilac inicijative, ali ne u traženim količinama. Navedena inicijativa se, takođe, odnosi i na dodelu asortimana uglja u 2013. godini koji uopšte nije bio predmet javnog oglasa (orah i grah), a koji su dobili drugi kupci, ali ne i podnosilac inicijative i pored uredno dostavljenog zahteva prodavcu, uz obrazloženje prodavca da su raspoložive količine navedenog asortimana već raspodeljene.

(more…)

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Vrhovni kasacioni sud je presudom br. Uzp. 181/2013 od 06.02.2014. godine, odbio zahtev privrednog društva Industrija smrznute hrane „Frikom“AD iz Beograda, za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda u Beogradu br.12 U 17578/12 od 12.03.2013. godine. Navedenom presudom Upravnog suda odbijena je tužba ovog privrednog društva, čime je rešenje Komisije za zaštitu konkurencije od 19.11.2012. godine, kojim je utvrđena zloupotreba dominantnog položaja na tržištu veleprodaje industrijskog sladoleda na teritoriji Republike Srbije, od strane ovog učesnika na tržištu, postalo pravnosnažno.

 

Komisija je navedenim rešenjem utvrdila da je Frikom zloupotrebio dominantan položaj, odnosno izvršio povredu konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09), a sa ciljem slabljenja i istiskivanja sa tržišta postojeće konkurencije, kao i stvaranja značajne barijere za ulazak na tržište novih konkurenata, uz istovremeno jačanje sopstvenog dominantnog položaja na tržištu, što je za efekat imalo značajno ograničavanje i narušavanje konkurencije na relevantnom tržištu.

 

Saglasno zakonskoj obavezi, određena je i mera zaštite konkurencije u vidu obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini 4% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2009. godini, što iznosi 301.950.520,00 RSD. Pored mere zaštite konkurencije, istim rešenjem određene su i odgovarajuće mere otklanjanja povrede konkurencije u vidu mera ponašanja, kao i rokovi u kojima je ovo privredno društvo dužno da izvrši sve naložene mere.