Komisija za zaštitu konkurencije
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja koncentracije po službenoj dužnosti, koja nije odobrena u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije (u daljem tekstu: Zakon), a za koju je Komisija osnovano pretpostavila da je nastala sticanjem posredne kontrole od strane društva Astonko Holdings Limited, Republika Kipar, preko povezanog društva, Društva za konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem „Astonko“ d.o.o. Beograd, iz Beograda, ul. Carice Milice br. 3, nad učesnikom na tržištu: Radio difuzno preduzeće „B92“ akcionarsko društvo Beograd, iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića br. 64 i nad svim, sa njim, povezanim zavisnim društvima.

 

Komisija je u prethodnom periodu ispitivala indicije koje su upućivale na pretpostavku da su sprovedene koncentracije koje nisu prijavljene Komisiji, a odnose se na promene vlasničke strukture društva Radio difuznog preduzeća „B92“. U postupku će biti utvrđeno činjenično stanje, kako u slučaju dokapitalizacije B92 od strane učesnika na tržištu „Astonko“ d.o.o. Beograd, tako i u slučaju osnivanja ovog društva, da bi, ukoliko se u postupku utvrdi da su sprovedene koncentracije bez odobrenja Komisije, a za koje je postojala obaveza podnošenja prijave Komisiji, bila doneta odluka o eventualnoj primeni mere dekoncentracije iz člana 67. Zakona, kao i mere zaštite konkurencije iz člana 68. Zakona.

 

Komisija je upoznata sa problemom nedovoljne transparentnosti vlasništva u srpskim medijima, koji je, sa aspekta primene pravila o zaštiti konkurencije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom, pažljivo pratila u prethodnom periodu. Navedeni problem se konceptualno, manifestuje prevashodno registrovanjem privrednih društava u inostranstvu, da bi se ona potom javila kao osnivači domaćih društava koja postaju vlasnici domaćih medija, sa ciljem da se prikriju pravi vlasnici. Na taj način ove medijske koncentracije, sprovedene bez odobrenja Komisije, za posledicu mogu imati stvaranje ili jačanje dominantnog položaja, čime se konkurencija na ovom tržištu može značajno ograničiti, narušiti ili sprečiti.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST O POKRETANjU POSTUPKA PROTIV DRUŠTVA FARMAKOM M.B. D.O.O ŠABAC

Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja koncentracije, po službenoj dužnosti, koja nije odobrena u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije (u daljem tekstu: Zakon), a za koju je Komisija osnovano pretpostavila da je nastala sticanjem posredne zajedničke kontrole od strane društva: Koncern „Farmakom M.B.“ d.o.o. Šabac, preko povezanog društva, OOO EAST MEDIA GROUP, Ruska Federacija, nad društvom „Politika novine i magazini “ d.o.o. iz Beograda. Sredinom marta 2012. godine, mediji u Republici Srbiji su objavili da je nemačka medijska grupacija Westdeutsche llgemeine Zeitung Mediengruppe – WAZ, uputila ponuduPolitici akcionarskom društvu za novinsko-izdavačku i grafičku delatnost Beograd, kao drugom suvlasniku društva „Politika novine i magazini“, da po pravu preče kupovine otkupi njegov udeo za 4,7 miliona EUR i da Politika nije iskoristila ovo pravo.

 

S obzirom na javno dostupne informacije, Komisija je očekivala prijavu predmetne koncentracije, ali je ipak, bez odlaganja, od dana registracije promene člana društva u Agenciji za privredne registre, preduzela brojne aktivnosti u vezi sa predmetnom transakcijom, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom. Komisija je na osnovu javno dostupnih informacija i rezultata dobijenih nakon preduzetih aktivnosti, osnovano pretpostavila da je postojala obaveza društva: Koncern „Farmakom M.B.“ d.o.o. Šabac da prijavi predmetnu koncentraciju. Komisija će u postupku utvrditi činjenično stanje i spitati da li je u konkretnom slučaju postupljeno suprotno odredbama člana 61. i 63. Zakona. Komisija će takođe ispitati da li su se stekli uslovi za primenu mere dekoncentracije iz člana 67. Zakona, kao i mere zaštite konkurencije iz člana 68. stav 1. tačka 4. Zakona.

 

Saopštenje o pokretanju postupka protiv Advokatske komore Srbije

Postupajući po inicijativi fizičkog lica za ispitivanje povrede konkurencije učinjene donošenjem Odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o utvrđivanju visine troškova upisa u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava broj 789-3/2012 od 18.05.2012. godine (član 1. i 2.) Komisija za zaštitu konkurencije je, tokom 2013. godine, u više navrata, nalagala Advokatskoj komori Srbije da se izjasni o razlozima određivanja visine troškova upisa u imenik advokata u iznosu od 5000 evra i o različitom tretiranju advokatskih pripravnika ili advokatskih pripravnika volontera koji za upis plaćaju 500 evra.
U predstojećem postupku Komisija će sprovesti dokazni postupak i utvrditi relevantne činjenice na osnovu kojih će oceniti da li odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o visini troškova upisa u imenik advokata Advokatske komore Srbije od 18.05.2012. godine i od 22.06.2014. godine imaju za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje, konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Dostavljanje zaključka o obustavi postupka protiv društva „Advena line“ d.o.o. Beograd, Gramšijeva br. 9 objavljivanjem na internet strani Komisije

Zaključkom Saveta Komisije za zaštitu konkurencije br. 4/0-02-14/2014-15 od 10.04.2014. godine obustavljen je postupak protiv društva „Advena line“ d.o.o. Beograd, Gramšijeva br. 9, pokrenut radi ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, jer je rešenjem Agencije za privredne registre od 24.02.2014. godine iz Registra privrednih subjekata brisano društvo „Advena line“ d.o.o. u likvidaciji Beograd-Novi Beograd.

 

Dostavljanje predmetnog zaključka je pokušano na adresu koja je, u izvodu iz Agencije za privredne registre, označena za prijem pošte: Branka Pešića 2a, Zemun, kao i na adresu likvidacionog upravnika iz istog registra, Jelene Grubač iz Beograda, Kraljice Natalije br. 30. Prema dostavnicama iz spisa predmeta proizlazi da je pismeno sa prve adrese vraćeno sa naznakom „izveštaj nije podignut“ a sa druge sa naznakom „nepoznat“.

 

Prema odredbama člana 39. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. broj 51/09, 95/13) dostavljanje pismena (poziv, rešenje, zaključak i sl.) vrši se u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka. Izuzetno, u slučaju ponovljene dostave, odnosno kod dostave putem javnog saopštenja, sadržaj pismena se objavljuje na internet strani Komisije i smatra se da je dostavljeno protekom 15 dana od dana objavljivanja, ako Komisija ne odredi duži rok. Stranka se ne može pozivati na neurednu dostavu ako je izvršena dostava na adresu sedišta te stranke koje se vodi u Registru privrednih subjekata.

 
Primenjujući propisano pravilo za ponovljenu dostavu, dana 06.05.2014. godine, objavljuje se sadržaj

OBELEŽEN DAN KONKURENCIJE

Okruglim stolom sa temom „Povreda pravila konkurencije u postupcima javnih nabavki“, radno je obeleženo osam godina rada i postojanja Komisije za zaštitu konkurencije. Skup, kome je prisustvovalo oko 100 učesnika i veliki broj novinara, održan je u Palati „Srbija“ u utorak, 15. aprila, u organizaciji Komisije i uz podršku projekta „Jačanje konkurencije u Srbiji“ koji finansira Evropska unija.

 

Predstavnici Komisije, Uprave za javne nabavke, Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i akademske i stručne javnosti i nevladinog sektora, izneli su svoje stavove o ovoj veoma aktuelnoj temi. Skupu se obratila i predsednica Upravnog suda.

 

Osnovni zaključak je da je u Srbiji stvoren neophodan zakonski i institucionalni okvir, ali je nužno dalje unapređivati administrativni kapacitet resornih organa i organizacija, kontinuirano obezbeđivati transparentnost u radu i ujednačiti postupanje, u čemu je od velikog značaja donošenje i publikovanje načelnih stavova, uputstava, mišljenja i tome slično. Zaključeno je da je neophodna saradnja i zajedničko delovanje svih organa i aktera u oblasti javnih nabavki, a naročito u pogledu otkrivanja, procesuiranja i kažnjavanja nameštanja ponuda, kao jedne od najtežih povreda konkurencije. Ukazano je na značaj učešća civilnog (nevladinog) sektora, kako u formi građanskog nadzornika, tako i u pogledu praćenja rada resornih organa i organizacija, ne samo zbog svojevrsne kontrole, već i zbog „pomoći“ u dobijanju podrške javnosti u borbi protiv kartela, a u cilju slobodng delovanja konkurencije i stvaranja funkcionalnog tržišta u Srbiji.

 

Jačanje konkurencije u Srbiji“