Komisija za zaštitu konkurencije
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST – Adriatic BidCo B.V. – Danube foods group B.V. – Clates Holding B.V.

Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je koncentraciju koja nastaje sticanjem neposredne isključive kontrole holandskog društva Adriatic BidCo B.V. nad privrednim društvima Danube foods group B.V. i Clates Holding B.V., čime stiče posrednu isključivu kontrolu nad njihovim zavisnim društvima, među kojima su i Bambi a.d. Požarevac, Imlek a.d., Mlekara a.d. Subotica i Knjaz Miloš. Kupac je pod krajnjom kontrolom investicionog fonda Mid Europa IV Management Limited, kao krajnjeg generalnog partnera fondova Mid Europa Fund IV LP i Mid Europa Fund IV A LP.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST - Adriatic BidCo B.V. - Danube foods group B.V. - Clates Holding B.V.
Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u 2013. godini

Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, stručna služba Komisije je sprovela analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2013. godini (sektorska analiza).


SAOPŠTENjE ZA JAVNOST – EAST MEDIA GROUP

S obzirom da se u predmetnom upravnom postupku navedeni zaključci nisu mogli uručiti stranci – društvu OOO EAST MEDIA GROUP iz Ruske Federacije, kao ni njenom zakonskom zastupniku, smatraće se da su zaključci dostavljeni navedenom učesniku na tržištu protekom 15 dana od dana njihovog objavljivanja na internet strani Komisije.Uslovno odobrenje koncentracije Holcim – Lafarge

Savet Komisije za zaštititu konkurencije na 8. sednici održanoj 19. decembra 2014. godine, doneo je rešenje kojim se odobrava sprovođenje koncentracije društava “Holcim Ltd” iz Švajcarske i “Lafarge SA” iz Francuske, uz određene uslove koji su propisani ovim rešenjem. Oba inostrana društva – učesnika ove koncentracije, prisutna su u Republici Srbiji preko svojih zavisnih društava i aktivna na našem nacionalnom tržištu u oblasti proizvodnje i prodaje cementa, proizvodnji agregata (šljunak, pesak i drobljeni kamen), kao i u proizvodnji betona, na osnovu čega su u ovom upravnom postupku definasana i analizirana upravo ova tri relevantna tržišta proizvoda.


Prekid postupka pokrenutog protiv Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“, AD

Postupajući po inicijativama za ispitivanje povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije, dostavljenih Komisiji za zaštitu konkurencije protiv Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“, akcionarsko društvo, Beograd, vođen je postupak protiv navedenog društva, a radi utvrđivanja postojanja radnje zloupotrebe dominantnog položaja.