Komisija za zaštitu konkurencije
Razgovori o saradnji Komisije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ekof-kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sa saradnicima, sastao se 24.11.2015. godine sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – prodekanom dr Draganom Lončarom, vanrednim profesorom i direktorom Naučno istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta docentom dr Draganom Stojkovićem.

Teme razgovora su bile uspostavljanje stručne i edukativne saradnja ove dve institucije u oblasti politike konkurencije, kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, konferencija, zajedničkih studijskih programa o politici konkurencije, međunarodnih projekata, letnjih škola i slično.

Takođe je dogovoreno da se razmotri ideja da se studentima Ekonomskog fakulteta omogući da kroz profesionalnu praksu u Komisiji stiču praktična znanja i veštine iz oblasti prava konkurencije.

Predsednik Komisije je izrazio očekivanje da će saradnja sa Ekonomskim fakultetom doprineti većem razumevanju politike zaštite konkurencije kao i da će svršeni studenti posedovati potrebne veštine i znanja za njenu primenu na tržištu.

Delegacija Komisije učestvovala na VII “Sofijskom forumu o konkurenciji”

SophiaForum_300x104Delegacija Komisije za zaštitu konkurencije, koju su činili sekretar Komisije Dragan Penezić i rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Čedomir Radojčić, učestvovala je na VII “Sofijskom forumu o konkurenciji” 12. novembra 2015. u Sofiji.

Glavna tema Foruma je bila “Određivanje kazni u slučajevima povrede konkurencije i primena politike oslobađanja ili umanjenja kazni (Leniency program)”. Učesnici skupa su imali priliku da diskutuju i analiziraju o ovim pitanjima sa zvačnicima Konferencije UN za trgovinu i razvoj (UNCTAD), Generalnog direktorata za konkurenciju Evropske komisije, Evropskog suda i predstavnicima nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Japana, Litvanije, Turske, Austrije i Italije, kao i sa predstavnicima pravne i akademske zajednice. Gosti na forumu su bili i predstavnici organa za zaštitu konkurencije Rumunije, Slovenije, Rusije, Ukrajine, Gruzije i regiona zapadnog Balkana.

Učesnici Foruma su, na osnovu hipotetičke studije slučaja, razmatrali razlike među pojedinim jurisdikcijama u primeni sankcija na učesnike na tržištu, kao i u odnosu na politiku oslobađanja od kazni, koje se primenjuju u praksi.

Ovaj događaj se održava treću godinu za redom, kao zajednička inicijativa UNCTAD -a i bugarske Komisije za zaštitu konkurencije, a ima za cilj da pomogne telima za zaštitu konkurencije iz našeg regiona u sprovođenju svojih nadležnosti u zaštiti konkurencije, kao i da obezbedi platformu za tehničku pomoć, razmenu iskustava i konsultacije u oblasti politike konkurencije i njenog sprovođenja. Forum nastoji da podstakne saradnju i razvoj regionalnih odnosa, čime se obezbeđuje jedinstvena primena pravila konkurencije.

Vrhovni kasacioni sud potvrdio zakonitost odluke Komisije o zloupotrebi dominantnog položaja na tržištu otkupa sirovog mleka iz 2008. godine

Vrhovni kasacioni sud je presudom od 09.10.2015. godine odbio zahtev za preispitivanje presude Upravnog suda koji su podneli AD „Imlek“ Beograd i AD „Mlekara“ Subotica, čime je konačno i Vrhovni kasacioni sud potvrdio da je odluka Komisije za zaštitu konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja ovih mlekara na tržištu otkupa sirovog mleka namenjenog daljoj industrijskoj preradi u mlekarama na teritoriji Republike Srbije, bila zakonita.

Komisija je prvi put u ovom predmetu donela rešenje 25.01.2008. godine, da bi četiri godine kasnije, nakon nekoliko poništavanja rešenja Komisije od strane Upravnog suda, 09.08.2012. godine Komisija donela rešenje u ponovnom postupku koje je Upravni sud ocenio kao zakonito odlukom od 05.01.2015. godine. Vrhovni kasacioni sud je svojom presudom odbio zahtev mlekara i potvrdio zakonitost ove odluke Upravnog suda, a time i rešenja Komisije.

Ova presuda je važna i iz ugla prenošenja pravnog okvira na ravan pojedinačnih slučajeva, tj. na situacije određenih ponašanja tržišnih učesnika, uslova i posledica takvih radnji u određenom tržišnom okruženju, čime se potvrđuje predvidivost prakse Komisije i obezbeđuje pravna sigurnost učesnika na tržištu.

Komisija pozitivno ocenjena u Izveštaju Evropske komisije o procesu pristupanja Srbije EU za 2015. godinu

eu-srbija-zastavaEvropska komisija je 10.11. 2015. godine objavila godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, u kom je iznela ocenu usklađenosti propisa i načina njihove implementacije sa pravnom tekovinom EU.

Kada je reč o poglavlju 8 – politika zaštite konkurencije, Evropska komisija je iznela ocenu da je Srbija „umereno“ pripremljena da preuzme obaveze iz ove oblasti. Najveći napredak u okviru ovog poglavlja ostvaren je u oblasti zaštite konkurencije u užem smislu (povrede konkurencije i kontrola koncentracija).

Evropska komisija je ocenila da je u oblasti povreda konkurencije i kontrole koncentracija zakonodavni okvir u velikoj meri usklađen sa pravnom tekovinom EU. Komisija za zaštitu konkurencije je zadržala svoj nivo aktivnosti iz 2014. godine, donoseći odluke o zloupotrebi dominantnog položaja i kontroli koncentracija. Sprovođenje dva nenajavljena uviđaja u julu 2015. godine predstavlja pozitivan razvoj u pravcu efikasnije borbe protiv kartela.

U izveštaju se ističe, da je značajno ojačan administrativni kapacitet Komisije u 2015. godini. S druge strane, kapacitet sudstva da odlučuje o složenim predmetima iz oblasti zaštite konkurencije mora, prema njegovim ocenama biti dodatno unapređen.

Sastanak Predsednika Komisije sa Poverenikom Šabićem

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se danas sa Rodoljubom Šabićem, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa kojim je razgovarao o aktuelnim pitanjima koja se odnose na saradnju i rad nezavisnih i kontrolnih tela.

Predsednik Komisije je upoznao Poverenika sa nadležnostima i načinom rada Komisije kao i trenutnim stanjem u oblasti politike zaštite konkurencije, sa osvrtom na regulativu koja se odnosi na zaštitu podataka u postupcima pred Komisijom.

Razmenjena su iskustva i saznanja o izazovima sa kojima se susreću nezavisna tela u svom radu, kao i o načinima postupanja ovih tela u okviru njihovih nadležnosti.