Komisija za zaštitu konkurencije
Stvoreni uslovi za uspostavljanje efektivne konkurencije na tržištu pristupa javnoj železničkoj infrastrukturi

SophiaForum_300x104Zaključenjem ugovora o korišćenju javne železničke infrastrukture sa preduzećem „Kombinovani prevoz d.o.o.” iz Beograda, društvo „Infrastruktura železnice Srbije” ispunilo je obavezu iz Zaključka o prekidu postupka Komisije za zaštitu konkurencije, da pristupi prodaji železničkih trasa prevoznicima koji ispunjavaju uslove za pristup javnoj železničkoj infrastrukturi.

Ovim ugovorom je omogućen pristup i korišćenje javne železničke infrastrukture i drugim privrednim subjektima zainteresovanim za obavljanje delatnosti prevoza robe železnicom, a koji nisu ranije bili u sastavu društva Železnice Srbije. Naime, do sada je železnički saobraćaj u Srbiji obavljalo društvo „Železnice Srbije”, koje je restrukturirano u tri novoformirane železničke kompanije, i to za putnički i teretni saobraćaj „Srbija Voz” i „Srbija Kargo” i za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”.

„Kombinovani prevoz” iz Beograda je prvi prevoznik koji je nakon restrukturiranja društva Železnice Srbije zakupio trasu i počeo da saobraća na javnim prugama, čime se stvaraju uslovi za uspostavljanje efektivne konkurencije na tržištu pristupa javnoj železničkoj infrastrukturi, što je i bio cilj pokrenutog postupka pred Komisijom.

Železnička kompozicija „Kombinovanog prevoza” na prvoj probnoj vožnji održanoj 2. juna saobraćala je železničkom trasom od Kragujevca do Lapova.

Komisija na Sofia Competition Forumu

SophiaForum_300x104Osmi po redu Sofia Competition Forum, a koji je početkom juna održan u glavnom gradu Bugarske, tradicionalno je okupio predstavnike nacionalnih tela za konkurenciju regiona Balkana.

Učesnici Foruma iz Albanije, BiH, Hrvatske, Crne Gore i drugih država regiona, ali i predstavnici nacionalnih tela za konkurenciju iz Nemačke, Japana, Francuske, Austrije, Italije, Portugala, Slovenije, Rusije, Turske kao i govornici iz organizacija poput UNCTAD-a i OECD-a, Suda pravde Evropske Unije, Evropske komisije, renomirani svetski eksperti za politiku zaštite konkurencije i predstavnici zakonodavaca i akademske javnosti razmenili su iskustva vezana za sprovođenje prava i politike zaštite konkurenciju. Forum nastoji da podstakne saradnju i razvoj regionalnih odnosa, čime se obezbeđuje jedinstvena primena pravila konkurencije.

Srpsku Komisiju za zaštitu konkurencije na Forumu je predstavljao rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Čedomir Radojčić, a koji je bio jedan od zapaženijih panelista. U prilogu je i prezentacija predstavnika Komisije sa Foruma u Sofiji.

Suspension of proceedings – Article 58 of LPC step towards Article 9. of Council Regulation No 1/2003Čedomir Radojčić, Komisija za zaštitu konkurencije
Bilateralni sastanak srpskog i rumunskog tela za zaštitu konkurencije

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije su, na poziv rumunskog Saveta za zaštitu konkurencije, od 8. do 10. juna 2016. boravili u Turn Severinu. Bilateralni susret, a koji je organizovan na osnovu ranije potpisanog Memoranduma o saradnji dva tela, organizovan je u formi okruglog stola na kome su razmatrane brojne teme koje su zajednički delegirane.

Susret je iskorišćen i kako bi predstavnici rumunskog tela za zaštitu konkurencije predstavili platformu koju su uspostavili, a koja se tiče tretmana podnosioca inicijativa i „uzbunjivačima”, slučajeve nameštenih javnih ponuda (bid rigging), kartela u oblasti sektora nafte i naftnih derivata i sektorske analize. Tokom sastanka razmotrena je i konkretna saradnja dve institucije na ovim poljima.

Delegaciju srpske Komisije predvodio je predsednik dr Miloje Obradović, a rumunsku predsednik Saveta Bogdan Marijus Čiritoju (Bogdan Marius Chiritoiu), a činili su je i članovi Saveta, sekretari kao i predstavnici stručnih službi.

Predstavnici Komisije u studijskoj poseti italijanskom telu za zaštitu konkurencije

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije boravili su u Rimu, u trodnevnoj studijskoj poseti italijanskom telu za zaštitu konkurencije (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Studijska poseta je organizovana u okviru programa podrške koju pruža „TAIEX“ – Biro za tehničku pomoć i razmenu informacija Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije.

Tokom studijske posete predstavljen je regulatorni okvir prava konkurencije Republike Italije, s posebnim osvrtom na: utvrđivanje povreda konkurencije u postupcima javnih nabavki; primenu instituta advocacy; primenu pravila o pokajničkom programu (leniency) i kažnjavanju učesnika na tržištu; praksu u postupcima uslovnog odobravanja koncentracija; primenu ekonomskih analiza i na primenu pravila o zaštiti konkurencije u posebnim sektorima (slobodne profesije, sport, pogrebne usluge, banke, osiguranje).

Cilj studijske posete je bio unapređenje znanja i veština iz najvažnijih oblasti prava konkurencije (restriktivni sporazumi, zloupotreba dominantnog položaja, ekonomske analize, kontrola koncentracija), upoznavanjem sa najboljom praksom i karakterističnim slučajevima Italijanskog tela za zaštitu konkurencije.

Međunarodna konferencija „Izgradnja institucionalnih kapaciteta nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope”, drugi dan

ebrd cpcDrugi dan međunarodne konferencije „Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi” koju je organizovala Komisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, uz tehničku podršku Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS) bio je posvećen ulozi ekonomije u sprovođenju politike zaštite konkurencije. Važnu ulogu u tome kao i u mnogim drugim pitanjima u vezi sprovođenja politike konkurencije igraju kvalitetne ekonomske analize.

Održana su četiri panela na kome su predstavljena iskustva i ekonomski alati u postupcima analize tržišta, utvrđivanja povrede konkurencije i kontroli koncentracija.

Zapažena izlaganja imali su dr Rasel Pitman (Russell Pitman) iz Ministarstva pravde SAD, koji je predstavio tri najčešće korišćena ekonomska instrumenta u analizi povreda konkurencije i Gregor Langas (Gregor Langus) iz Evropske komisije koji je govorio o tome zašto su ekonomske analize osnovne alatke za efikasnu politiku zaštitu konkurencije. Jelena Grahovac iz Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije predstavila je iskustva zaposlenih nakon prvih ekonomskih i ekonometrijskih treninga. Rukovodilac Sektora za ekonomske analize dr Siniša Milošević imao je izlaganje na temu “Alanliza kretanja cena kao alat za definisanje relevantnog tržišta”, dok je Dajana Muženič-Abramovič iz slovenačke Agencije za zaštitu konkurencije govorila je o kvantitativnim ekonomskim testovima za definisanje relevantnog tržišta. Radu Paun (Radu Paun) iz Veća za konkurenciju Rumunije upoznao je učesnike konferencije sa ekonomskim instrumentima koje primenjuje ovo telo u kontekstu merenja konkurentskog pritiska u odabranim sektorima privrede. Gazmir Mani (Gazmir Mani) iz alabanskog tela predstavio je slučaj zloupotrebe dominatnog položaja na tržištu mobilne telefonije. Kim O’Salivan (Kim O’Sullivan) iz EBRD-a dala je viđenje uloge ekonomije u pravu i politici zaštite konkurencije u cilju poboljšanja investicionog ambijenta u regionu.

ebrd cpcTela za zaštitu konkurencije često koriste i instrumente za praćenje tržišta (sektorske analize, studije, izveštaje, istraživanja i sl.) sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za povrede konkurencije.