Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija objavljuje UPUTSTVO u vezi sa podnošenjem zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnih sporazuma od zabrane

Cilj uputstva je da se olakša učesnicima na tržištu da izbegnu svaku situaciju u kojoj bi sklapanjem restriktivnih sporazuma mogli doći pod udar sankcija zaprećenih Zakonom.

Ovo Uputstvo sadrži preporuke u vezi sa podnošenjem zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnih sporazuma od zabrane i bazirano je na brojnim situacijama u kojima se Komisija u svom dosadašnjem radu susrela sa pitanjima i dilemama učesnika na tržištu a u vezi postojanja restriktivnih sporazuma i mogućnosti njihovog izuzeća od opšte zabrane definisane Zakonom.

Tekst nove Uredbe o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije u primeni od 2. februara 2016. godine i obrasci*

Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije,
Obrazac za prijavu koncentracije
Obrazac za prijavu koncentracije u skraćenom obliku

Napomena:
Na zahtev učesnika na tržištu, Komisija može u neposrednom kontaktu, pre podnošenja prijave koncentracije, na osnovu dobijenih informacija, da razmotri ispunjenost propisanih uslova za podnošenje prijave koncentracije u skladu sa čl. 2. ili 3. Uredbe.

*obrasci nisu obavezna forma za prijavu koncentracije

Komisija još jednom ukazuje na obavezu prijave koncentracije

Povodom usvajanja nove Uredbe o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije (Sl. gl. RS, 5/16) Komisija za zaštitu konkurencije ukazuje na obavezu učesnika na tržištu da prijave koncentraciju.

Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 95/13), utvrđena je obaveza prijave koncentracije (notifikacija), na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom i Uredbom o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije („Službeni glasnik RS“ br. 89/09). Takođe je utvrđena dužnost učesnika u koncentraciji da prekinu sprovođenje koncentracije do donošenja rešenja Komisije, kao i njena nadležnost da u slučaju sprovođenja koncentracije suprotno ovim obavezama, odredi meru zaštite konkurencije učesniku na tržištu, u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini najviše 10% od ukupnog godišnjeg prihoda.

Nepoštovanje obaveza koje se odnose na prijavu koncentracije u Zakonom propisanom roku (član 63.) i prekid sprovođenje koncentracije do donošenja rešenja Komisije, predstavljaju povredu Zakona i u slučajevima u kojima se utvrdi njeno postojanje, Komisija će rešenjem odrediti meru plaćanja procesnog penala, odnosno meru zaštite konkurencije, Ove obaveze odnose se, shodno odredbi člana 3. Zakona, na sve učesnike na tržištu, uključujući i javna preduzeća koja, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani članom 61. Zakona koji se odnose na ukupan godišnji prihod, moraju da prijave sticanje kontrole nad drugim učesnikom na tržištu.

Značaj poštovanja Zakonom propisanih obaveza koje se odnose na prijavu koncentracije i prekid njenog sprovođenja do donošenja rešenja Komisije, treba posmatrati prvenstveno u kontekstu mogućih negativnih efekata koji koncentracije za koje nije pribavljeno odobrenje Komisije mogu imati na konkurenciju, čije se nastajanje i sprečava upravo ex ante (prethodnom) kontrolom koncentracija u cilju zaštite od ograničavanja, narušavanja ili sprečavanja konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantnog položaja učesnika koncentracije na relevantnom tržištu.

Komisija prekinula postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv A.D. Železnice Srbije

Komisija je 19. januara 2016. godine donela zaključak o prekidu postupka ispitivanja povrede konkurencije pokrenutog po službenoj dužnosti protiv A.D. Železnice Srbije i prihvatila Predlog obaveza koji je podnelo Akcionarsko društvo „Železnice Srbije“ iz Beograda, a koje je Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, spremno dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja moguće povrede konkurencije.

Akcionarskom društvu za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, određene su obaveze i rokovi za izvršenje obaveza koje su definisane u 34 tačke Zaključka broj: 5/0-02-07/2016-1, Komisije za zaštitu konkurencije.

Učesniku na tržištu Akcionarskom društvu za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije” naloženo je da do 31.12.2018. godine Komisiji za zaštitu konkurencije redovno dostavlja periodične izveštaje o ispunjenju obaveza.

Nova Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije

Vlada Republike Srbije je 23. januara 2016. usvojila Uredbu o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije. Uredba je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 5/2016 od 25. januara 2016. i stupiće na snagu 02. februara 2016. godine od kada će početi da se primenjuje u radu Komisije. Prijave koncentracije koje budu podnete od 2. februara moraju biti u skladu sa ovom uredbom. Novom uredbom predviđena je mogućnost prijavljivanja koncentracija u skraćenom obliku, što će učesnicima na tržištu olakšati podnošenje prijava, smanjenjem potrebne dokumentacije koja se dostavlja u prilogu prijave. Uslovi za podnošenje prijave u skraćenom obliku propisani su istom uredbom. Komisija je spremna da primenom instituta pre-notification meeting (konsultacije pre podnošenja prijave) učesnicima na tržištu otkloni nedoumice u primeni Uredbe.